Regulamin konkurs na Facebooku

Regulamin konkursu

„Zgadnij jaki to model produktu”

(dalej „Regulamin”)

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą„Zgadnij jaki to model produktu” na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Hanna Style Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Żabikowskiej 61.

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Hanna Style Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Żabikowskiej 61.

d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach promocji strony produktowej http://sklep.hannastyle.com.pl/

e. „Zdjęcie konkursowe zamieszczone na fun pagu Hanna style” – zdjęcie, pod którym, Uczestnik

będzie mógł zgadnąć jaki to model produktu naszej firmy poprzez zamieszczenie komentarza z

podaniem prawidłowej odpowiedzi oraz ciekawego uzasadnienia, dzięki czemu będzie mógł wziąć udział w Konkursie.

f. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubiła nasz funpage https://www.facebook.com/hannastyle .

g. „Nagrody Główne” – główna nagroda dla zwycieżcy to bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Hanna Style.

h. „Nagrody Dodatkowe” – 2 bony ze zniżkami 25 % do jednorazowego wykorzystania w naszym

sklepie internetowym Hanna Style.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Hanna Style Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Żabikowskiej 61.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna sięon w dniu 17.10.2015 r. o godz. 16:00 i trwa do 25.10.2015 r. do godz. 20.00.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Oficialnego Fun paga strony Hanna Style https://www.facebook.com/hannastyle oraz strony produktowej http://sklep.hannastyle.com.pl/

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda

osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski, oraz osoba która polubiła Fun Page'a

https://www.facebook.com/hannastyle

6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy

Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków

komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz w każdym tygodniu trwania Konkursu

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowego sklepu

Hanna Style. Zgłoszenie (napisanie komentarza) oznacza akceptację regulaminu konkursu na

Facebooku prowadzonego przez firme Hanna Style, oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie

przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”

b. Dołączyć do fanów profilu Hanna Style h ttps://www.facebook.com/hannastyle w serwisie

Facebook.

c. Udzielić prawidłowej odpowiedźi oraz ją uzasadnić.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

3. W ostatnim dniu Konkursu 25.10.2015 o godzinie 20:00 spośród opublikowanych komentarzy pod zdjęciem konkursowym na osi czasu fun page'a Hanna Style, komisja Konkursowa wybierze 3

prawidłowe odpowiedzi, które bedą ciekawie uzasadnione, oraz je nagrodzi. Nagrodę Główną

otrzyma 1 Uczestnik za podanie prawidłowej odpowiedzi oraz najbardziej ciekawe uzasadnienie

swojej odpowiedzi, 2 kolejne osoby biorące udział w konkursie otrzymają Nagrody Dodatkowe.

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub

naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy pod zdjęciem , które uzna za

niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA i wykorzystania

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

a. W ostatnim dniu konkursu 25.10.2015 o godzinie 20:00, powołana przez Organizatora Komisja

Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana

dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze troje osób, które prawidłowo

odpowiedziało na pytanie konkursowe oraz ciekawie je uzasadniło w oparciu o kryterium

kreatywności (zwani dalej „Laureatami”). Każdy z Laureatów otrzyma Nagrodę Dodatkową w postaci bonu ze zniżka 25 % do wykorzystania tylko i wyłącznie w sklepie internetowym

http://sklep.hannastyle.com.pl/ (zwana dalej „Nagrodą Dodatkową”);

b. W ostatnim dniu konkursu 25.10.2015 o godzinie 20:00, powołana przez Organizatora Komisja

Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana

dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 1 osobę, która odpowiedziała

prawidłowo na pytanie konkursowe oraz ciekawie je uzasadniła, w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwany dalej „Zwycięzcą”). Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci bonu o wartości 100 zł do wykorztatnia tylko i wyłącznie w sklepie internetowym

http://sklep.hannastyle.com.pl/ (zwana dalej „Nagrodą Główną”).

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzce Konkursu, jak również

stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcy oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. W Konkursie zostaną przyznane 1 Nagroda Główna oraz 2 Nagrody Dodatkowe.

4. W przypadku przesłania dwóch identycznych odpowiedzi i uzasadnienia, pierwszeństwo w

przyznaniu nagrody otrzymuje ten komentarz, który został nadesłany w terminie wcześniejszym.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

6. Zwycięzca głównej nagrody może wykorzystać w sklepie całą swoją nagrode czyli maxymalnie 100 zł, osoba, która nie wykorzysta całej swojej kwoty nie otrzyma zwrotu gotówki, której nie

wykorzystała w sklepie internetowym Hanna Style.

§ 5

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w

każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.

Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie

konkursowej.

§ 6

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 17.10.2015 r.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Hanna Style Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Żabikowskiej 61. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzcę Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Laureatom i Zwycięzcy Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci i Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie

wyników na oficialnym fun page'u Hanna Style lub za pomocą prywatnej wiadomości w serwisie

Facebook w ostatni dzień konkursu 25.10.2015.

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL,. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail:esklep@hannastyle.eu. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na naszym oficjalnym fun page'u Hanna Style wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.

3. Organizator wyda nagrody Laureatom i Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

5. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu telefonicznego z nagrodzonym Uczestnikiem w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.

6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu

poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Zgadnij jaki to model produktu” na następujący adres: Komorniki ul. Żabikowska 61, 62-052 lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail:

esklep@hannastyle.eu , przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,

jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu.

Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy

powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Link do pobrania Regulaminu konkursu na facebooku - pobierz regulamin